Trắc nghiệm Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là A. (y = 4x – 1). B. (y = 4x + 1). C. (y = – 4x – 1). D. (y = – …

Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là Read More »

Cho hai hàm số (y = {x^2}) (({C_1})) và (y = sqrt {5 – {x^2}} – frac{{41}}{{16}}) (({C_2})). Phương trình tiếp tuyến chung của hai đồ thị (left( {{C_1}} right),;,left( {{C_2}} right)) có hệ số góc dương là

Câu hỏi: Cho hai hàm số (y = {x^2}) (({C_1})) và (y = sqrt {5 – {x^2}} – frac{{41}}{{16}}) (({C_2})). Phương trình tiếp tuyến chung của hai đồ thị (left( {{C_1}} right),;,left( {{C_2}} right)) có hệ số góc dương là A. (y = frac{{ – 1}}{2}x –… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài …

Cho hai hàm số (y = {x^2}) (({C_1})) và (y = sqrt {5 – {x^2}} – frac{{41}}{{16}}) (({C_2})). Phương trình tiếp tuyến chung của hai đồ thị (left( {{C_1}} right),;,left( {{C_2}} right)) có hệ số góc dương là Read More »

Cho hàm số (y = {log _2}frac{{x + 3}}{{2 – x}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị (left( C right)) với đường thẳng (d:y = 2) là:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {log _2}frac{{x + 3}}{{2 – x}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị (left( C right)) với đường thẳng (d:y = 2) là: A. (y = frac{5}{{4ln 2}}x – frac{5}{{4ln 2}}). B. (y = frac{1}{{4ln… …

Cho hàm số (y = {log _2}frac{{x + 3}}{{2 – x}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị (left( C right)) với đường thẳng (d:y = 2) là: Read More »

Cho hàm số (y = frac{{2x}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Biết rằng có hai tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) đi qua điểm (Aleft( {0,;,1} right)). Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{2x}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Biết rằng có hai tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) đi qua điểm (Aleft( {0,;,1} right)). Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng A. (1). B. ( – 1). C. ( – 2). D. …

Cho hàm số (y = frac{{2x}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Biết rằng có hai tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) đi qua điểm (Aleft( {0,;,1} right)). Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng Read More »

Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là A. (0). B. (1). C. (2). D. (3). LỜI GIẢI …

Cho hàm số (y = frac{1}{2}{x^2} – ln left( {2x – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Số tiếp tuyến với đồ thị (left( C right)) của hàm số vuông góc với đường thẳng (y = – x + 2) là Read More »

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là

Câu hỏi: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là A. (y = – 40x – 80.) B. (y = – 40x – 57.) C. (y = – 40x + 103). D. (y = – 40x + …

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là Read More »

Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là A. (y = 8x – 2). B. (y = 8x + 5). C. (y = 8x – 8). D. (y = …

Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là Read More »

Cho hàm số (y = {x^3} – 6{x^2} + 9x + 1) có đồ thị ((C)). Phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng ({y_0} = – 15) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – 6{x^2} + 9x + 1) có đồ thị ((C)). Phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng ({y_0} = – 15) là A. (y = 24x + 9). B. (y = 24x + 39). C. (y = – 15). D. (y = …

Cho hàm số (y = {x^3} – 6{x^2} + 9x + 1) có đồ thị ((C)). Phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng ({y_0} = – 15) là Read More »

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số(y = {x^3} – 2{x^2} + x + 2019) tại điểm có hoành độ ({x_0} =  – 1) là

Câu hỏi: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số(y = {x^3} – 2{x^2} + x + 2019) tại điểm có hoành độ ({x_0} =  – 1) là A. (y = 8x + 2016).  B. (y = 8x + 2007). C. (y = 8x + 2014). D. (y = 8x + 2023). LỜI GIẢI …

Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số(y = {x^3} – 2{x^2} + x + 2019) tại điểm có hoành độ ({x_0} =  – 1) là Read More »

Cho hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị ((C)). Viết phương trình tiếp tuyến của ((C))biết tiếp tuyến này cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại các điểm (A,,,B) phân biệt thỏa mãn (AB = sqrt {82} .,OB).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị ((C)). Viết phương trình tiếp tuyến của ((C))biết tiếp tuyến này cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại các điểm (A,,,B) phân biệt thỏa mãn (AB = sqrt {82} .,OB). A. (y = – frac{1}{9}x +… [ Xin …

Cho hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị ((C)). Viết phương trình tiếp tuyến của ((C))biết tiếp tuyến này cắt trục hoành và trục tung lần lượt tại các điểm (A,,,B) phân biệt thỏa mãn (AB = sqrt {82} .,OB). Read More »