Cho hàm số (y = frac{{2x}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Biết rằng có hai tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) đi qua điểm (Aleft( {0,;,1} right)). Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{{2x}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Biết rằng có hai tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) đi qua điểm (Aleft( {0,;,1} right)). Tích hệ số góc của hai tiếp tuyến đó bằng A. (1). B. ( – 1). C. ( – 2). D. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin