Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số(y = {x^3} – 2{x^2} + x + 2019) tại điểm có hoành độ ({x_0} =  – 1) là

Câu hỏi: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số(y = {x^3} – 2{x^2} + x + 2019) tại điểm có hoành độ ({x_0} =  – 1) là A. (y = 8x + 2016).  B. (y = 8x + 2007). C. (y = 8x + 2014). D. (y = 8x + 2023). LỜI GIẢI […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin