admin

Giải hệ phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{3left( {x + 2} right)sqrt {x – y} = ysqrt {x – y} + 3x – y + 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right),,,,,,}\{sqrt {3x + 1} – sqrt {5 – y} = – {x^3} + 5{x^2} + 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 2 right),,,}end{array}} right.)

Giải hệ phương trình (left{ {begin{array}{*{20}{c}}{3left( {x + 2} right)sqrt {x – y}  = ysqrt {x – y}  + 3x – y + 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,left( 1 right),,,,,,}\{sqrt {3x + 1}  – sqrt {5 – y}  =  –… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ).

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ). Lời giải Điều kiện: (sin 2x ne 0 Leftrightarrow 2x ne kpi  Leftrightarrow x ne frac{{kpi }}{2})(left( {k in mathbb{Z}} right)). Khi đó ta có phương trình… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài …

Giải phương trình (frac{{6 – 10sin left( {x – frac{pi }{3}} right) + cos 2x}}{{sin 2x}} = sqrt 3 ). Read More »

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}})

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}). Lời giải Ta phải chứng minh (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}) (1) với (1 ne a > 0). Xét hai trường hợp: +) Trường hợp… [ Xin các bạn xem đầy …

Cho (1 ne a > 0), chứng minh rằng: (frac{{ln a}}{{a – 1}} le frac{{1 + sqrt[3]{a}}}{{a + sqrt[3]{a}}}) Read More »

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}).

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}). Lời giải               Cách 1: Phương trình (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2},,,left( 1 right)). Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacốpxki và từ (left( 1 …

Giải phương trình sau: (sin x + sin y + sin left( {x + y} right) = frac{{3sqrt 3 }}{2}). Read More »

Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình(sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là:

Câu hỏi: Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình (sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là: A. vô số. B. (4). C. (3). D. (1). Lời giải Điều kiện xác… [ Xin các bạn …

Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình(sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là: Read More »

Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình(log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình (log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)). A. (0). B. (1). C. (2). D. (3). Lời giải Phương trình đã cho tương đương với: …

Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình(log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)). Read More »

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)).

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)). A. (m le – 1). B. (m le – 10). C. (m ge – 10). D. …

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)). Read More »

. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để phương trình ({9^x} – left( {m – 1} right){3^x} – m – 1 = 0) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;1} right)).

Câu hỏi: . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để phương trình ({9^x} – left( {m – 1} right){3^x} – m – 1 = 0) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;1} right)). A. (frac{1}{2} < m < frac{{11}}{4}). B. (frac{1}{3} < m < frac{{11}}{4}). C…. [ Xin các bạn xem …

. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để phương trình ({9^x} – left( {m – 1} right){3^x} – m – 1 = 0) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;1} right)). Read More »

. Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là:

Câu hỏi: . Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là: A. (S = left[ { – frac{4}{3},;, – 1} right] cup left[ {2,:, + infty } right)). B. (S = left[ {… [ Xin các …

. Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là: Read More »

. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là (mu = 1,4). Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển?

Câu hỏi: . Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi …

. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là (mu = 1,4). Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển? Read More »