Cho hai hàm số (y = {x^2}) (({C_1})) và (y = sqrt {5 – {x^2}} – frac{{41}}{{16}}) (({C_2})). Phương trình tiếp tuyến chung của hai đồ thị (left( {{C_1}} right),;,left( {{C_2}} right)) có hệ số góc dương là

Câu hỏi: Cho hai hàm số (y = {x^2}) (({C_1})) và (y = sqrt {5 – {x^2}} – frac{{41}}{{16}}) (({C_2})). Phương trình tiếp tuyến chung của hai đồ thị (left( {{C_1}} right),;,left( {{C_2}} right)) có hệ số góc dương là A. (y = frac{{ – 1}}{2}x –…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin