Cho hàm số (y = {log _2}frac{{x + 3}}{{2 – x}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị (left( C right)) với đường thẳng (d:y = 2) là:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {log _2}frac{{x + 3}}{{2 – x}}) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị (left( C right)) với đường thẳng (d:y = 2) là: A. (y = frac{5}{{4ln 2}}x – frac{5}{{4ln 2}}). B. (y = frac{1}{{4ln…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin