Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} + 3{x^2} – 7x + 2). Tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc lớn nhất có phương trình là A. (y = 4x – 1). B. (y = 4x + 1). C. (y = – 4x – 1). D. (y = – […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin