Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} + 3) có đồ thị (left( C right)). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) tại (Mleft( {1{rm{ }};,,6} right)) là A. (y = 8x – 2). B. (y = 8x + 5). C. (y = 8x – 8). D. (y = […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin