Cho hàm số (y = {x^3} – 6{x^2} + 9x + 1) có đồ thị ((C)). Phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng ({y_0} = – 15) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – 6{x^2} + 9x + 1) có đồ thị ((C)). Phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm có tung độ bằng ({y_0} = – 15) là A. (y = 24x + 9). B. (y = 24x + 39). C. (y = – 15). D. (y = […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin