Cho hàm số (y = {e^x} – {e^{ – x}}) có đồ thị (left( C right)). Tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) có hệ số góc nhỏ nhất là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {e^x} – {e^{ – x}}) có đồ thị (left( C right)). Tiếp tuyến của đồ thị (left( C right)) có hệ số góc nhỏ nhất là A. (y = 0). B. (y = 2x + 1). C. (y = x + 2). D. (y = 2x). LỜI GIẢI […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin