Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là

Câu hỏi: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (y = {x^4} + 2{x^2} – 1) tại điểm có hoành độ ({x_0} = – 2) là A. (y = – 40x – 80.) B. (y = – 40x – 57.) C. (y = – 40x + 103). D. (y = – 40x + […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin