Trắc nghiệm cực trị Vận dụng

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là A. (6.) B. (9.) C. (7.) D. (12.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Fb: Võ Đức Toàn …

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là Read More »

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f'(x) = {(x + 1)^2}left( {{x^2} – 4x} right)).Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f'(x) = {(x + 1)^2}left( {{x^2} – 4x} right)).Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị? A. (18.)() B. (17.) C. (16.) D. …

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f'(x) = {(x + 1)^2}left( {{x^2} – 4x} right)).Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại? A. (3.) B. (4.) C. (5.) D. (6.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có (g’left( x right) = …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại? Read More »

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bênSố điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là A. 5. B. 3. C. 7. D. 11. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tập xác định của hàm …

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bênSố điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là Read More »

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là

Câu hỏi: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là A. B. C. D. LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ đồ thị ta thấy hàm số có điểm cực trị dương hàm số có điểm cực trị hàm số có điểm cực trị (vì phép …

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là Read More »

Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại

Câu hỏi: Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại A. (x = frac{1}{2}). B. (x = – 1). C. (x = 1). D. (x = – 2). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt(gleft( x right) = fleft( {2x} right) Rightarrow… …

Cho hàm số(,y = fleft( x right),)có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hàm số(,y = fleft( {2x} right),)đạt cực đại tại Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị? A. (1.)() B. (2.) C. (4.) D. …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để

hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị? Read More »

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là A. (0). B. (1). C. (3). D. (4). LỜI GIẢI …

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ.

Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là Read More »

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]). A. (2020.)() B. (2019.) C. (2028.) D. (2018.) LỜI… [ Xin các bạn …

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số

(y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]). Read More »

Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là A. (3). B. (9). C. (5). D. (7). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có (y’ = (2x + 2)f’left( {{x^2} + 2x} right)). Cho (y’ …

Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau:

Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là Read More »