Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bênSố điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là A. 5. B. 3. C. 7. D. 11. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tập xác định của hàm […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin