Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là A. (6.) B. (9.) C. (7.) D. (12.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Fb: Võ Đức Toàn […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin