Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (y = f’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = f(x – 2018) – 2019x + 2020) là A. (0). B. (1). C. (3). D. (4). LỜI GIẢI […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin