Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( {x + 2018} right) + {m^2}} right|) có (5) điểm cực trị? A. (1.)() B. (2.) C. (4.) D. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin