Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (f(x)), bảng biến thiên của hàm số (f'(x)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x} right)) là A. (3). B. (9). C. (5). D. (7). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có (y’ = (2x + 2)f’left( {{x^2} + 2x} right)). Cho (y’ […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin