Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]). A. (2020.)() B. (2019.) C. (2028.) D. (2018.) LỜI…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin