Trắc nghiệm Tính đơn điệu của hàm số

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số (y = – {x^3} – m{x^2} + left( {4m + 9} right)x + 8), với (m) là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên(left( { – infty ; + infty } right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} – m{x^2} + left( {4m + 9} right)x + 8), với (m) là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên(left( { – infty ; + infty } right))? A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. LỜI …

Cho hàm số (y = – {x^3} – m{x^2} + left( {4m + 9} right)x + 8), với (m) là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên(left( { – infty ; + infty } right))? Read More »

Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – left( {{m^2} – m} right)x + 8ln left( {x – m + 3} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của(m)để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – left( {{m^2} – m} right)x + 8ln left( {x – m + 3} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m)để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐK: (x > m – 3) (begin{array}{l}f’left( x… …

Cho hàm số (fleft( x right) = {x^2} – left( {{m^2} – m} right)x + 8ln left( {x – m + 3} right)). Có bao nhiêu giá trị nguyên của(m)để hàm số đồng biến trên tập xác định của nó Read More »

Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽHàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽ Hàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây: A. (left( {0;1} right)). B. (left( {1;3} right)). C. (left( { – infty ; – 1} right)). D. (left( { – 1;0}… [ Xin …

Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽHàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây: Read More »

hàm số (y = fleft( x right)), có đạo hàm trên (mathbb{R}) là(f’left( x right) = {m^2}{x^4} – mleft( {m + 2} right){x^3} + 2left( {m + 1} right){x^2} – left( {m + 2} right)x + m).Số các giá trị nguyên dương của (m) để hàm số đồng biến trên (mathbb{R}) là

Câu hỏi: hàm số (y = fleft( x right)), có đạo hàm trên (mathbb{R}) là (f’left( x right) = {m^2}{x^4} – mleft( {m + 2} right){x^3} + 2left( {m + 1} right){x^2} – left( {m + 2} right)x + m). Số các giá trị nguyên dương của (m) để hàm số đồng biến trên… [ …

hàm số (y = fleft( x right)), có đạo hàm trên (mathbb{R}) là(f’left( x right) = {m^2}{x^4} – mleft( {m + 2} right){x^3} + 2left( {m + 1} right){x^2} – left( {m + 2} right)x + m).Số các giá trị nguyên dương của (m) để hàm số đồng biến trên (mathbb{R}) là Read More »

Biết rằng có duy nhất giá trị (m) đểhàm số (fleft( x right) = frac{{{{2019}^x}}}{{ln 2019}} + frac{{{{2020}^x}}}{{ln 2020}} + m{x^2} – 2x) đồng biến trến (mathbb{R}.) Giá trị (m)thuộc khoảng nào sau đây?

Câu hỏi: Biết rằng có duy nhất giá trị (m) đểhàm số (fleft( x right) = frac{{{{2019}^x}}}{{ln 2019}} + frac{{{{2020}^x}}}{{ln 2020}} + m{x^2} – 2x) đồng biến trến (mathbb{R}.) Giá trị (m)thuộc khoảng nào sau đây? A. (left( {frac{{15}}{2};,8} right).) B. (left( { –… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com …

Biết rằng có duy nhất giá trị (m) đểhàm số (fleft( x right) = frac{{{{2019}^x}}}{{ln 2019}} + frac{{{{2020}^x}}}{{ln 2020}} + m{x^2} – 2x) đồng biến trến (mathbb{R}.) Giá trị (m)thuộc khoảng nào sau đây? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên (f’left( x right)) như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m in left[ { – 1998,;,1998} right]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {frac{{{x^3}}}{9}} right) – frac{{m{{left( {{x^2} + 9} right)}^2}}}{{18}})nghịch biến trên (left( {0,;5} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên (f’left( x right)) như sau: Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m in left[ { – 1998,;,1998} right]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {frac{{{x^3}}}{9}} right) – frac{{m{{left( {{x^2} + 9}… [ Xin các bạn xem đầy đủ …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên (f’left( x right)) như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m in left[ { – 1998,;,1998} right]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {frac{{{x^3}}}{9}} right) – frac{{m{{left( {{x^2} + 9} right)}^2}}}{{18}})nghịch biến trên (left( {0,;5} right))? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên có bao nhiêu số nguyên (m) để hàm số (y = f(m – x) + mx) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;2} right)).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên có bao nhiêu số nguyên (m) để hàm số (y = f(m – x) + mx) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;2} right)). A. (1). B. (3). C. (2). …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên có bao nhiêu số nguyên (m) để hàm số (y = f(m – x) + mx) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;2} right)). Read More »

Cho hàm số(fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|) có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 9;9} right])để hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {1;2} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số(fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|) có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 9;9} right])để hàm số nghịch biến trên… [ Xin các bạn xem đầy đủ …

Cho hàm số(fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|) có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 9;9} right])để hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {1;2} right))? Read More »

Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)). LỜI GIẢI CHI TIẾT Cách 1.  Nếu (m > 0) thì (mathop {lim }limits_{x to + infty } y …

Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)). Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) là một đa thức bậc 6 có đồ thị của (f’left( x right)) như hình vẽ. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {x + 1} right) – fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) là một đa thức bậc 6 có đồ thị của (f’left( x right)) như hình vẽ. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {x + 1} right) – fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. (left( { – infty ,;, …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) là một đa thức bậc 6 có đồ thị của (f’left( x right)) như hình vẽ. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {x + 1} right) – fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »