Trắc nghiệm Tính đơn điệu của hàm số

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số(fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|) có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 9;9} right])để hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {1;2} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số(fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|) có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 9;9} right])để hàm số nghịch biến trên… [ Xin các bạn xem đầy đủ …

Cho hàm số(fleft( x right) = left| { – frac{1}{3}{x^3} + frac{1}{2}left( {2m + 3} right){x^2} – left( {{m^2} + 3m} right)x + frac{2}{3}} right|) có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in left[ { – 9;9} right])để hàm số nghịch biến trên khoảng (left( {1;2} right))? Read More »

Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)). LỜI GIẢI CHI TIẾT Cách 1.  Nếu (m > 0) thì (mathop {lim }limits_{x to + infty } y …

Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)). Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) là một đa thức bậc 6 có đồ thị của (f’left( x right)) như hình vẽ. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {x + 1} right) – fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) là một đa thức bậc 6 có đồ thị của (f’left( x right)) như hình vẽ. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {x + 1} right) – fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? A. (left( { – infty ,;, …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) là một đa thức bậc 6 có đồ thị của (f’left( x right)) như hình vẽ. Hỏi hàm số (gleft( x right) = fleft( {x + 1} right) – fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – m} right) – frac{1}{2}{left( {x – m – 1} right)^2} + 2021), với (m) là tham số. Có bao nhiêu số nguyên dương của (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {5;6} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – m} right) – frac{1}{2}{left( {x – m – 1} right)^2} + 2021), với (m) là tham số…. …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – m} right) – frac{1}{2}{left( {x – m – 1} right)^2} + 2021), với (m) là tham số. Có bao nhiêu số nguyên dương của (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {5;6} right))? Read More »

Biết hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x) có hai điểm cực trị ({x_1}) và ({x_2}) (({x_1} < {x_2})). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) thuộc (left[ { – 6,;,6} right]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) + m} right)) nghịch biến trên (left( {{x_1},;,{x_2}} right))?

Câu hỏi: Biết hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x) có hai điểm cực trị ({x_1}) và ({x_2}) (({x_1} < {x_2})). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) thuộc (left[ { – 6,;,6} right]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) + m} right)) nghịch biến trên (left(… [ Xin …

Biết hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x) có hai điểm cực trị ({x_1}) và ({x_2}) (({x_1} < {x_2})). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) thuộc (left[ { – 6,;,6} right]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) + m} right)) nghịch biến trên (left( {{x_1},;,{x_2}} right))? Read More »

Cho đồ thị hàm số (y = f’left( {2 – {x^3}} right)) như hình vẽ. Hàm số (y = fleft( x right) – x + 1) nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho đồ thị hàm số (y = f’left( {2 – {x^3}} right)) như hình vẽ. Hàm số (y = fleft( x right) – x + 1) nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? A. (left( {1;2} right)). B. (left( {2; + infty } right)). C. (left( { – infty ;1} right)). D. (left(… …

Cho đồ thị hàm số (y = f’left( {2 – {x^3}} right)) như hình vẽ. Hàm số (y = fleft( x right) – x + 1) nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (gleft( x right) = frac{1}{5}{left( {fleft( x right)} right)^5} – frac{4}{3}{left( {fleft( x right)} right)^3} + 4fleft( x right) + 2021) luôn nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau: Hàm số (gleft( x right) = frac{1}{5}{left( {fleft( x right)} right)^5} – frac{4}{3}{left( {fleft( x right)} right)^3} + 4fleft( x… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài …

Cho hàm số (fleft( x right)) xác định và có đạo hàm trên (mathbb{R}). Hàm số (f’left( x right)) có bảng biến thiên như sau:Hàm số (gleft( x right) = frac{1}{5}{left( {fleft( x right)} right)^5} – frac{4}{3}{left( {fleft( x right)} right)^3} + 4fleft( x right) + 2021) luôn nghịch biến trên khoảng nào sau đây? Read More »

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc (left[ { – 10;10} right]) để hàm số (fleft( x right) = left| {sqrt {4 – sqrt x } – msqrt {4 + sqrt x } } right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;frac{{16}}{9}} right)).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc (left[ { – 10;10} right]) để hàm số (fleft( x right) = left| {sqrt {4 – sqrt x } – msqrt {4 + sqrt x } } right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;frac{{16}}{9}} right)). A. (19.) B. (17.)… [ Xin các …

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc (left[ { – 10;10} right]) để hàm số (fleft( x right) = left| {sqrt {4 – sqrt x } – msqrt {4 + sqrt x } } right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;frac{{16}}{9}} right)). Read More »

Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} + a{x^3} + bx + c) và bảng biến thiên như sau:Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + mleft( {2{x^3} – 9{x^2} + 12x} right)). Tìm (m) để hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên (left( {1;2} right)) và (left( {3; + infty } right))

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} + a{x^3} + bx + c) và bảng biến thiên như sau: Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + mleft( {2{x^3} – 9{x^2} + 12x} right)). Tìm (m) để hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên (left( {1;2} right)) và… …

Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} + a{x^3} + bx + c) và bảng biến thiên như sau:Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + mleft( {2{x^3} – 9{x^2} + 12x} right)). Tìm (m) để hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên (left( {1;2} right)) và (left( {3; + infty } right)) Read More »

Cho hàm số đa thức (fleft( x right)) có đồ thị hàm số (f’left( x right)) như hình vẽĐiều kiện cần và đủ để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0;4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số đa thức (fleft( x right)) có đồ thị hàm số (f’left( x right)) như hình vẽ Điều kiện cần và đủ để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;0} right)) và nghịch biến… [ …

Cho hàm số đa thức (fleft( x right)) có đồ thị hàm số (f’left( x right)) như hình vẽĐiều kiện cần và đủ để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0;4} right)) là Read More »