hàm số (y = fleft( x right)), có đạo hàm trên (mathbb{R}) là(f’left( x right) = {m^2}{x^4} – mleft( {m + 2} right){x^3} + 2left( {m + 1} right){x^2} – left( {m + 2} right)x + m).Số các giá trị nguyên dương của (m) để hàm số đồng biến trên (mathbb{R}) là

Câu hỏi: hàm số (y = fleft( x right)), có đạo hàm trên (mathbb{R}) là (f’left( x right) = {m^2}{x^4} – mleft( {m + 2} right){x^3} + 2left( {m + 1} right){x^2} – left( {m + 2} right)x + m). Số các giá trị nguyên dương của (m) để hàm số đồng biến trên…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin