Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f^{prime}(x)$ như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m>-10$ để hàm số $y=f(x+m)$ nghịch biến trên $(0 ; 2)$ ?

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f^{prime}(x)$ như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m>-10$ để hàm số $y=f(x+m)$ nghịch biến trên $(0 ; 2)$ ? A. 7 . B. 5 . C. 9 . D. 2 . Lời giải. Yêu cầu bài toán $$ begin{aligned} & Leftrightarrow quad …

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f^{prime}(x)$ như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m>-10$ để hàm số $y=f(x+m)$ nghịch biến trên $(0 ; 2)$ ? Read More »