Cho hàm số (y = – {x^3} – m{x^2} + left( {4m + 9} right)x + 8), với (m) là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên(left( { – infty ; + infty } right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = – {x^3} – m{x^2} + left( {4m + 9} right)x + 8), với (m) là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên(left( { – infty ; + infty } right))? A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. LỜI […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin