Trắc nghiệm Tính đơn điệu của hàm số

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ.Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ. Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào? A. (left( {… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ.Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào? Read More »

Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,(a,b,c,d) là các số thực). Hàm số (y = {f^prime }(x)) có đồ thị như hình vẽ bên và (f(1) = 0). Hàm số (g(x) = f(1 – 2x).f(2 – x)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,(a,b,c,d) là các số thực). Hàm số (y = {f^prime }(x)) có đồ thị như hình vẽ bên và (f(1) = 0). Hàm số (g(x) = f(1 – 2x).f(2 – x)) đồng biến trên khoảng nào …

Cho hàm số (y = f(x)) có đạo hàm (f'(x) = a{x^3} + b{x^2} + cx + d,,(a,b,c,d) là các số thực). Hàm số (y = {f^prime }(x)) có đồ thị như hình vẽ bên và (f(1) = 0).

Hàm số (g(x) = f(1 – 2x).f(2 – x)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị nằm trên trục hoành và có đạo hàm trên (mathbb{R}), bảng xét dấu biểu thức (f’left( x right)) như bảng dưới đây Hàm số (y = gleft( x right) = frac{{fleft( {{x^2} – 2x} right)}}{{fleft( {{x^2} – 2x} right) + 1}}) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị nằm trên trục hoành và có đạo hàm trên (mathbb{R}), bảng xét dấu biểu thức (f’left( x right)) như bảng dưới đây Hàm số (y = gleft( x right) = frac{{fleft( {{x^2} – 2x} right)}}{{fleft( {{x^2} – 2x} right) +… [ Xin …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị nằm trên trục hoành và có đạo hàm trên (mathbb{R}), bảng xét dấu biểu thức (f’left( x right)) như bảng dưới đây

Hàm số (y = gleft( x right) = frac{{fleft( {{x^2} – 2x} right)}}{{fleft( {{x^2} – 2x} right) + 1}}) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} – {x^3} + 2x – 1). Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – frac{m}{3}} right) – frac{1}{2}{left( {x – frac{m}{3} – 1} right)^2} + m + 1), với (m) là tham số. Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên dương (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {7,;,8} right)). Tổng các phần tử có trong tập (S) bằng

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} – {x^3} + 2x – 1). Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – frac{m}{3}} right) – frac{1}{2}{left( {x – frac{m}{3} – 1} right)^2} + m + 1), với (m) là tham số. Gọi (S) là tập hợp tất cả các số… [ Xin các …

Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} – {x^3} + 2x – 1). Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – frac{m}{3}} right) – frac{1}{2}{left( {x – frac{m}{3} – 1} right)^2} + m + 1), với (m) là tham số. Gọi (S) là tập hợp tất cả các số nguyên dương (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {7,;,8} right)). Tổng các phần tử có trong tập (S) bằng Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽĐặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ Đặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))? A. (4.) B. (2.)… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽĐặt (gleft( x right) = frac{1}{{fleft( {2sqrt x + sqrt {6 – 2x} + m} right)}}). Có bao biêu giá trị (m) nguyên để hàm số (gleft( x right)) nghịch biến trên (left( {2,;,3} right))? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau: giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0,;,4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau: giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) như hình vẽ sau:

giá trị của (a) để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2,;,0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0,;,4} right)) là Read More »