Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽHàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây:

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( {2 – x} right)) như hình vẽ Hàm số (y = fleft( {{x^2} – 3} right)) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây: A. (left( {0;1} right)). B. (left( {1;3} right)). C. (left( { – infty ; – 1} right)). D. (left( { – 1;0}…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin