Biết hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x) có hai điểm cực trị ({x_1}) và ({x_2}) (({x_1} < {x_2})). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) thuộc (left[ { – 6,;,6} right]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) + m} right)) nghịch biến trên (left( {{x_1},;,{x_2}} right))?

Câu hỏi: Biết hàm số (fleft( x right) = {x^3} – 3x) có hai điểm cực trị ({x_1}) và ({x_2}) (({x_1} < {x_2})). Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m) thuộc (left[ { – 6,;,6} right]) để hàm số (y = fleft( {fleft( x right) + m} right)) nghịch biến trên (left(…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin