Cho đồ thị hàm số (y = f’left( {2 – {x^3}} right)) như hình vẽ. Hàm số (y = fleft( x right) – x + 1) nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Cho đồ thị hàm số (y = f’left( {2 – {x^3}} right)) như hình vẽ. Hàm số (y = fleft( x right) – x + 1) nghịch biến trong khoảng nào dưới đây? A. (left( {1;2} right)). B. (left( {2; + infty } right)). C. (left( { – infty ;1} right)). D. (left(…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin