Cho hàm số đa thức (fleft( x right)) có đồ thị hàm số (f’left( x right)) như hình vẽĐiều kiện cần và đủ để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;0} right)) và nghịch biến trên khoảng (left( {0;4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số đa thức (fleft( x right)) có đồ thị hàm số (f’left( x right)) như hình vẽ Điều kiện cần và đủ để hàm số (gleft( x right) = left| {4fleft( x right) + {x^2} – a} right|) đồng biến trên khoảng (left( { – 2;0} right)) và nghịch biến…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin