Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} + a{x^3} + bx + c) và bảng biến thiên như sau:Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + mleft( {2{x^3} – 9{x^2} + 12x} right)). Tìm (m) để hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên (left( {1;2} right)) và (left( {3; + infty } right))

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right) = frac{1}{4}{x^4} + a{x^3} + bx + c) và bảng biến thiên như sau: Xét hàm số (gleft( x right) = fleft( x right) + mleft( {2{x^3} – 9{x^2} + 12x} right)). Tìm (m) để hàm số (gleft( x right)) đồng biến trên (left( {1;2} right)) và…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin