Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – m} right) – frac{1}{2}{left( {x – m – 1} right)^2} + 2021), với (m) là tham số. Có bao nhiêu số nguyên dương của (m) để hàm số (y = gleft( x right)) đồng biến trên khoảng (left( {5;6} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đạo hàm liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị (y = f’left( x right)) như hình vẽ bên. Đặt (gleft( x right) = fleft( {x – m} right) – frac{1}{2}{left( {x – m – 1} right)^2} + 2021), với (m) là tham số….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin