Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = m{x^4} – 2left( {{m^2} – 1} right){x^2} + m + 1). Tìm (m) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (left( {2; + infty } right)). LỜI GIẢI CHI TIẾT Cách 1.  Nếu (m > 0) thì (mathop {lim }limits_{x to + infty } y […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin