Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc (left[ { – 10;10} right]) để hàm số (fleft( x right) = left| {sqrt {4 – sqrt x } – msqrt {4 + sqrt x } } right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;frac{{16}}{9}} right)).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thuộc (left[ { – 10;10} right]) để hàm số (fleft( x right) = left| {sqrt {4 – sqrt x } – msqrt {4 + sqrt x } } right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;frac{{16}}{9}} right)). A. (19.) B. (17.)…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin