Đề thi HK1 môn Toán 11

Auto Added by WPeMatico

(HK1 Toán 11) Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AB. Mp(P) qua I song song với (BCD). Thiết diện của tứ diện cắt bởi mp(P) có diện tích là:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AB. Mp(P) qua I song song với (BCD). Thiết diện của tứ diện cắt bởi mp(P) có diện tích là:  A. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4})   B. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{8})   C. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{12})   D. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{16})   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …

(HK1 Toán 11) Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AB. Mp(P) qua I song song với (BCD). Thiết diện của tứ diện cắt bởi mp(P) có diện tích là: Read More »

(HK1 Toán 11) Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a và AB vuông góc với CD. Gọi I là trung điểm của BC. M(Mpleft( alpha right)) qua I song song với AB và CD cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích là:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a và AB vuông góc với CD. Gọi I là trung điểm của BC. M(Mpleft( alpha  right)) qua I song song với AB và CD cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích là:  A. (frac{{{a}^{2}}}{2})   B. (frac{{{a}^{2}}}{6})    C. (frac{{{a}^{2}}}{4})  …

(HK1 Toán 11) Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a và AB vuông góc với CD. Gọi I là trung điểm của BC. M(Mpleft( alpha right)) qua I song song với AB và CD cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích là: Read More »

(HK1 Toán 11) Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mp(GAD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng:

Câu hỏi: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mp(GAD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng:  A. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{2}}{4})  B. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{2}}{6})  C. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4})  D. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{2})   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Gọi E là trung điểm của BC dễ …

(HK1 Toán 11) Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mp(GAD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng: Read More »

(HK1 Toán 11) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Trên AO lấy điểm I bất kì (I khác A và O). Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(P) qua I song song với SA và BD là:

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Trên AO lấy điểm I bất kì (I khác A và O). Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(P) qua I song song với SA và BD là:  A. Một tam giác    B. Một hình thang   C. Một …

(HK1 Toán 11) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Trên AO lấy điểm I bất kì (I khác A và O). Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(P) qua I song song với SA và BD là: Read More »

(HK1 Toán 12) Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}}) lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD. Khi đó đoạn thẳng ({{G}_{1}}{{G}_{2}}) bằng:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}}) lần lượt  là trọng tâm tam giác BCD và ACD. Khi đó đoạn thẳng ({{G}_{1}}{{G}_{2}}) bằng:      A. (frac{a}{4})      B. (frac{a}{3})   C. (frac{2a}{3})  D. (frac{3a}{2})    Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có: …

(HK1 Toán 12) Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}}) lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD. Khi đó đoạn thẳng ({{G}_{1}}{{G}_{2}}) bằng: Read More »

(HK1 Toán 12) Tứ diện ABCD, M thuộc đoạn AB, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (left( alpha  right)) đi qua M song

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD, M thuộc đoạn AB, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (left( alpha  right)) đi qua M song song với BD và AC là:   A. Hình bình hành            B. Hình thoi        C. Tam giác        D. Hình …

(HK1 Toán 12) Tứ diện ABCD, M thuộc đoạn AB, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (left( alpha  right)) đi qua M song Read More »

(HK1 Toán 12) Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mp(EFG) là:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mp(EFG) là:     A. Một tứ giác                            …

(HK1 Toán 12) Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CD mà không trùng với các đỉnh. Thiết diện của hình tứ diện ABCD khi cắt bởi mp(EFG) là: Read More »

(HK1 Toán 12) Cho biết tứ diện ABCD có các cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM = m (0 < m < a).

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có các cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM = m (0 < m < a). Khi đó thiết diện của hình tứ diện cắt bởi mp qua M và song song với mp(ACD) là:  A. (frac{{{left( a+m right)}^{2}}sqrt{3}}{4})              …

(HK1 Toán 12) Cho biết tứ diện ABCD có các cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM = m (0 < m < a). Read More »

(HK1 Toán 12) Cho biết tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD.

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD. Đường thẳng MN song song với:  A. AB      B. BC      C. PC  D. BD  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B MN là đường trung bình …

(HK1 Toán 12) Cho biết tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD. Read More »

(HK1 Toán 12) Cho biết hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau?

Câu hỏi: Cho hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? A. a và b không có điểm chung. B. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện.  C. a và b nằm trên 2 mặt phẳng phân biệt. D. …

(HK1 Toán 12) Cho biết hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? Read More »