(HK1 Toán 12) Cho biết hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau?

Câu hỏi: Cho hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận a và b chéo nhau? A. a và b không có điểm chung. B. a và b là hai cạnh của một hình tứ diện.  C. a và b nằm trên 2 mặt phẳng phân biệt. D. …
Hoc tap online
Author: admin