(HK1 Toán 12) Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}}) lần lượt là trọng tâm tam giác BCD và ACD. Khi đó đoạn thẳng ({{G}_{1}}{{G}_{2}}) bằng:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi ({{G}_{1}},{{G}_{2}}) lần lượt  là trọng tâm tam giác BCD và ACD. Khi đó đoạn thẳng ({{G}_{1}}{{G}_{2}}) bằng:      A. (frac{a}{4})      B. (frac{a}{3})   C. (frac{2a}{3})  D. (frac{3a}{2})    Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có: …
Hoc tap online
Author: admin