(HK1 Toán 12) Tứ diện ABCD, M thuộc đoạn AB, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (left( alpha  right)) đi qua M song

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD, M thuộc đoạn AB, thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (left( alpha  right)) đi qua M song song với BD và AC là:   A. Hình bình hành            B. Hình thoi        C. Tam giác        D. Hình …
Hoc tap online
Author: admin