(HK1 Toán 12) Cho biết tứ diện ABCD có các cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM = m (0 < m < a).

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có các cạnh bằng a, điểm M trên cạnh AB sao cho AM = m (0 < m < a). Khi đó thiết diện của hình tứ diện cắt bởi mp qua M và song song với mp(ACD) là:  A. (frac{{{left( a+m right)}^{2}}sqrt{3}}{4})              …
Hoc tap online
Author: admin