(HK1 Toán 11) Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mp(GAD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng:

Câu hỏi: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Mp(GAD) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích bằng:  A. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{2}}{4})  B. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{2}}{6})  C. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4})  D. (dfrac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{2})   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Gọi E là trung điểm của BC dễ …
Hoc tap online
Author: admin