(HK1 Toán 12) Cho biết tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD.

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, P là trung điểm của AD. Đường thẳng MN song song với:  A. AB      B. BC      C. PC  D. BD  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B MN là đường trung bình …
Hoc tap online
Author: admin