(HK1 Toán 11) Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a và AB vuông góc với CD. Gọi I là trung điểm của BC. M(Mpleft( alpha right)) qua I song song với AB và CD cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích là:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có tất cả các cạnh bằng a và AB vuông góc với CD. Gọi I là trung điểm của BC. M(Mpleft( alpha  right)) qua I song song với AB và CD cắt tứ diện theo 1 thiết diện có diện tích là:  A. (frac{{{a}^{2}}}{2})   B. (frac{{{a}^{2}}}{6})    C. (frac{{{a}^{2}}}{4})  …
Hoc tap online
Author: admin