(HK1 Toán 11) Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AB. Mp(P) qua I song song với (BCD). Thiết diện của tứ diện cắt bởi mp(P) có diện tích là:

Câu hỏi: Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AB. Mp(P) qua I song song với (BCD). Thiết diện của tứ diện cắt bởi mp(P) có diện tích là:  A. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{4})   B. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{8})   C. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{12})   D. (frac{{{a}^{2}}sqrt{3}}{16})   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: …
Hoc tap online
Author: admin