Tìm m để phương trình có nghiệm VDC

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (left| {fleft( {2sin x – 1} right)} right| = m) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;pi } right)). Tính số phần tử của tập (S).

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (left| {fleft( {2sin x – 1} right)} right| = m) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;pi… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ. Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số (m) để phương trình (left| {fleft( {2sin x – 1} right)} right| = m) có nghiệm thuộc khoảng (left( {0;pi } right)). Tính số phần tử của tập (S). Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình (fleft( {fleft( x right) – 1} right) = 0) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình (fleft( {fleft( x right) – 1} right) = 0) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? A. (6). B. (5). C. (7). D. (4). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình (fleft( {fleft( x right) – 1} right) = 0) có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng biến thiên như sau Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) sao cho phương trình (2fleft( {sin x – cos x} right) = m – 1) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng (left( { – frac{pi }{4};frac{{3pi }}{4}} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng biến thiên như sau Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) sao cho phương trình (2fleft( {sin x – cos x} right) = m – 1) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng (left( { …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có bảng biến thiên như sau

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) sao cho phương trình (2fleft( {sin x – cos x} right) = m – 1) có hai nghiệm phân biệt trên khoảng (left( { – frac{pi }{4};frac{{3pi }}{4}} right))? Read More »

Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2020pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 2 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2020pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 2 = 0) là A. (1010). B. (2019). C. (2021). D. (2020). LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có ( – 1 le sin x le… [ …

Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ {0;2020pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 2 = 0) là Read More »

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right])của phương trình (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0)là

Câu hỏi: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right])của phương trình (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0)là A. (4.) B. (6.) C. (3.) D. (8.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0 Rightarrow fleft( {cos x} …

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right])của phương trình (4fleft( {cos x} right) + 5 = 0)là Read More »

Cho hàm số (y = {x^3} + left( {2 – m} right){x^2} + 4m,)có đồ thị (left( C right)). Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số (m) để đồ thị (left( C right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt (Aleft( { – 2;0} right),B,C) sao cho (A{B^2} + A{C^2} = 12?)

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} + left( {2 – m} right){x^2} + 4m,)có đồ thị (left( C right)). Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số (m) để đồ thị (left( C right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt (Aleft( { – 2;0} right),B,C) sao cho (A{B^2} + …

Cho hàm số (y = {x^3} + left( {2 – m} right){x^2} + 4m,)có đồ thị (left( C right)). Có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số (m) để đồ thị (left( C right)) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt (Aleft( { – 2;0} right),B,C) sao cho (A{B^2} + A{C^2} = 12?) Read More »

Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,frac{{3pi }}{2}} right]) của phương trình (2fleft( {2cos x} right) – 9 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,frac{{3pi }}{2}} right]) của phương trình (2fleft( {2cos x} right) – 9 = 0) là A. (5). B. (2). C. (3). D. (6). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt (t = 2cos x), (t… …

Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi ,;,frac{{3pi }}{2}} right]) của phương trình (2fleft( {2cos x} right) – 9 = 0) là Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là A. (4). B. (5). C. (2). D. (6). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt (t = 2left|… …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là Read More »

Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là A. (4.) B. (3.) C. (5.) D. (6.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có ( – 1 le sin x …

Cho hàm số (fleft( x right))có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – 2pi;2pi } right]) của phương trình (fleft( {sin x} right) – 1 = 0) là Read More »

Cho hàm số (y=frac{{2x – 1}}{{x + 2}}) có đồ thị (C) như hình vẽ.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (frac{{2sin x – 1}}{{sin x + 2}} = m) có đúng 2 nghiệm phân biệt trên đoạn ([0;pi])

Câu hỏi: Cho hàm số (y=frac{{2x – 1}}{{x + 2}}) có đồ thị (C) như hình vẽ.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (frac{{2sin x – 1}}{{sin x + 2}} = m) có đúng 2 nghiệm phân biệt trên đoạn ([0;pi]) A. ( – frac{1}{3} le m le …

Cho hàm số (y=frac{{2x – 1}}{{x + 2}}) có đồ thị (C) như hình vẽ.Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình (frac{{2sin x – 1}}{{sin x + 2}} = m) có đúng 2 nghiệm phân biệt trên đoạn ([0;pi]) Read More »