Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;pi } right]) của phương trình (3fleft( {2left| {cos x} right|} right) + 2 = 0) là A. (4). B. (5). C. (2). D. (6). LỜI GIẢI CHI TIẾT Đặt (t = 2left|…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin