so phuc vdc

Auto Added by WPeMatico

Giả sử ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức(z)thỏa mãn (left( {z – 6} right)left( {8 + bar z.i} right)) là số thực. Biết rằng (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 3), giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 4{z_2}} right|)bằng

Giả sử ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức(z)thỏa mãn (left( {z – 6} right)left( {8 + bar z.i} right)) là số thực. Biết rằng (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 3), giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 4{z_2}} right|)bằng A. (25 – sqrt {213} ). B. (20 – sqrt {553} ). C. …

Giả sử ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức(z)thỏa mãn (left( {z – 6} right)left( {8 + bar z.i} right)) là số thực. Biết rằng (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 3), giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 4{z_2}} right|)bằng Read More »

[ Mức độ 3 ] Xét các số phức (z,,,w,,left( {w ne  – i} right)) thỏa mãn (left| z right| = 3) và (frac{{iw + 1}}{{iw – 1}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = 2sqrt 2 ), giá trị (left| {{z^2} – zw – 6{w^2}} right|) của bằng

[ Mức độ 3 ] Xét các số phức (z,,,w,,left( {w ne  – i} right)) thỏa mãn (left| z right| = 3) và (frac{{iw + 1}}{{iw – 1}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = 2sqrt 2 ), giá trị (left| {{z^2} – zw – 6{w^2}} right|) của bằng A. (2sqrt …

[ Mức độ 3 ] Xét các số phức (z,,,w,,left( {w ne  – i} right)) thỏa mãn (left| z right| = 3) và (frac{{iw + 1}}{{iw – 1}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = 2sqrt 2 ), giá trị (left| {{z^2} – zw – 6{w^2}} right|) của bằng Read More »

Trên tập số phức, cho phương trình $z^{2}-10 z+|m-1|=0,(m in mathbb{R})$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m in[-10 ; 90]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}right|+left|z_{2}right|$ là một số nguyên dương?

Trên tập số phức, cho phương trình $z^{2}-10 z+|m-1|=0,(m in mathbb{R})$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m in[-10 ; 90]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}right|+left|z_{2}right|$ là một số nguyên dương?A. 42.B. 40 .C. 36 .D. 38 . Lời giải. Ta …

Trên tập số phức, cho phương trình $z^{2}-10 z+|m-1|=0,(m in mathbb{R})$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m in[-10 ; 90]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}right|+left|z_{2}right|$ là một số nguyên dương? Read More »

(Chuyên Lam Sơn 2022) Cho (M,N,P) lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn điều kiện (left| {5{z_1} + 9 – 3i} right| = 5left| {{{bar z}_1}} right|,left| {{z_2} – 2} right| = left| {{z_2} – 3 – i} right|,left| {{z_3} + 1} right| + left| {{z_3} – 3} right| = 4). Khi (M,N,P) không thẳng hàng, giá trị nhỏ nhất của nửa chu vi (p) của tam giác (MNP) là

Câu hỏi: (Chuyên Lam Sơn 2022) Cho (M,N,P) lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn điều kiện (left| {5{z_1} + 9 – 3i} right| = 5left| {{{bar z}_1}} right|,left| {{z_2} – 2} right| = left| {{z_2} – 3… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] …

(Chuyên Lam Sơn 2022) Cho (M,N,P) lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn điều kiện (left| {5{z_1} + 9 – 3i} right| = 5left| {{{bar z}_1}} right|,left| {{z_2} – 2} right| = left| {{z_2} – 3 – i} right|,left| {{z_3} + 1} right| + left| {{z_3} – 3} right| = 4). Khi (M,N,P) không thẳng hàng, giá trị nhỏ nhất của nửa chu vi (p) của tam giác (MNP) là Read More »

(Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Xét các số phức (z = a + bi,,(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (|z – 3 + 2i| = sqrt 5 ). Tính (P = a – b) khi(|z – 3 – 3i| + |z – 7 – i|) đạt giá trị lớn nhất.

Câu hỏi: (Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Xét các số phức (z = a + bi,,(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (|z – 3 + 2i| = sqrt 5 ). Tính (P = a – b) khi(|z – 3 – 3i| + |z – 7 – i|) đạt giá trị lớn nhất…. …

(Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Xét các số phức (z = a + bi,,(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (|z – 3 + 2i| = sqrt 5 ). Tính (P = a – b) khi(|z – 3 – 3i| + |z – 7 – i|) đạt giá trị lớn nhất. Read More »

Gọi (S) là tập hợp tất cả các số phức (z) sao cho số phức (w = frac{1}{{z – |z|i}}) có phần ảo bằng (frac{1}{8}). Xét các số phức ({z_1},{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – 7i} right|^2} – {left| {{z_2} – 7i} right|^2}) bằng

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp tất cả các số phức (z) sao cho số phức (w = frac{1}{{z – |z|i}}) có phần ảo bằng (frac{1}{8}). Xét các số phức ({z_1},{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1}… [ Xin các …

Gọi (S) là tập hợp tất cả các số phức (z) sao cho số phức (w = frac{1}{{z – |z|i}}) có phần ảo bằng (frac{1}{8}). Xét các số phức ({z_1},{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – 7i} right|^2} – {left| {{z_2} – 7i} right|^2}) bằng Read More »

Gọi (S) là tập hợp các số phức (w = left( {3 + 4i} right)z + {left( {1 + i} right)^2}) sao cho (left| {overline z } right| = 1). Xét các số phức ({z_1},,,{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – i} right|^2} – {left| {{z_2} – i} right|^2}) bằng

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp các số phức (w = left( {3 + 4i} right)z + {left( {1 + i} right)^2}) sao cho (left| {overline z } right| = 1). Xét các số phức ({z_1},,,{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P =… …

Gọi (S) là tập hợp các số phức (w = left( {3 + 4i} right)z + {left( {1 + i} right)^2}) sao cho (left| {overline z } right| = 1). Xét các số phức ({z_1},,,{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – i} right|^2} – {left| {{z_2} – i} right|^2}) bằng Read More »