[ Mức độ 3 ] Xét các số phức (z,,,w,,left( {w ne  – i} right)) thỏa mãn (left| z right| = 3) và (frac{{iw + 1}}{{iw – 1}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = 2sqrt 2 ), giá trị (left| {{z^2} – zw – 6{w^2}} right|) của bằng

[ Mức độ 3 ] Xét các số phức (z,,,w,,left( {w ne  – i} right)) thỏa mãn (left| z right| = 3) và (frac{{iw + 1}}{{iw – 1}}) là số thuần ảo. Khi (left| {z – w} right| = 2sqrt 2 ), giá trị (left| {{z^2} – zw – 6{w^2}} right|) của bằng A. (2sqrt […]
Hoc tap online
Author: admin