MAX – MIN SO PHUC

Auto Added by WPeMatico

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng A. $sqrt{313}+16$.B. $sqrt{313}+8$.C. $sqrt{219}+16$.D. $sqrt{219}+8$. LỜI GIẢI Ta có $left|z_{1}-3 i+5right|=2 Leftrightarrowleft|2 i z_{1}+6+10 iright|=4(1)$ $$left|i z_{2}-1+2 iright|=4 Leftrightarrowleft|left(-3 z_{2}right)-6-3 iright|=12(2)$$ Gọi $A$ là điểm biểu diễn số phức …

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng Read More »

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 – i} right| + left| {{z_1} – 4 – 7i} right| = 6sqrt 2 ) và (left| {i{z_2} – 1 + 2i} right| = 1.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 – i} right| + left| {{z_1} – 4 – 7i} right| = 6sqrt 2 ) và (left| {i{z_2} – 1 + 2i} right| = 1.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng [{rm{2}}sqrt 2  – 1]. …

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 – i} right| + left| {{z_1} – 4 – 7i} right| = 6sqrt 2 ) và (left| {i{z_2} – 1 + 2i} right| = 1.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng Read More »

(Chuyên Lam Sơn 2022) Cho (M,N,P) lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn điều kiện (left| {5{z_1} + 9 – 3i} right| = 5left| {{{bar z}_1}} right|,left| {{z_2} – 2} right| = left| {{z_2} – 3 – i} right|,left| {{z_3} + 1} right| + left| {{z_3} – 3} right| = 4). Khi (M,N,P) không thẳng hàng, giá trị nhỏ nhất của nửa chu vi (p) của tam giác (MNP) là

Câu hỏi: (Chuyên Lam Sơn 2022) Cho (M,N,P) lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn điều kiện (left| {5{z_1} + 9 – 3i} right| = 5left| {{{bar z}_1}} right|,left| {{z_2} – 2} right| = left| {{z_2} – 3… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] …

(Chuyên Lam Sơn 2022) Cho (M,N,P) lần lượt là các điểm biểu diễn số phức ({z_1},{z_2},{z_3}) thỏa mãn điều kiện (left| {5{z_1} + 9 – 3i} right| = 5left| {{{bar z}_1}} right|,left| {{z_2} – 2} right| = left| {{z_2} – 3 – i} right|,left| {{z_3} + 1} right| + left| {{z_3} – 3} right| = 4). Khi (M,N,P) không thẳng hàng, giá trị nhỏ nhất của nửa chu vi (p) của tam giác (MNP) là Read More »

(Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Xét các số phức (z = a + bi,,(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (|z – 3 + 2i| = sqrt 5 ). Tính (P = a – b) khi(|z – 3 – 3i| + |z – 7 – i|) đạt giá trị lớn nhất.

Câu hỏi: (Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Xét các số phức (z = a + bi,,(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (|z – 3 + 2i| = sqrt 5 ). Tính (P = a – b) khi(|z – 3 – 3i| + |z – 7 – i|) đạt giá trị lớn nhất…. …

(Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Xét các số phức (z = a + bi,,(a,b in mathbb{R})) thỏa mãn (|z – 3 + 2i| = sqrt 5 ). Tính (P = a – b) khi(|z – 3 – 3i| + |z – 7 – i|) đạt giá trị lớn nhất. Read More »

Gọi (S) là tập hợp tất cả các số phức (z) sao cho số phức (w = frac{1}{{z – |z|i}}) có phần ảo bằng (frac{1}{8}). Xét các số phức ({z_1},{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – 7i} right|^2} – {left| {{z_2} – 7i} right|^2}) bằng

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp tất cả các số phức (z) sao cho số phức (w = frac{1}{{z – |z|i}}) có phần ảo bằng (frac{1}{8}). Xét các số phức ({z_1},{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1}… [ Xin các …

Gọi (S) là tập hợp tất cả các số phức (z) sao cho số phức (w = frac{1}{{z – |z|i}}) có phần ảo bằng (frac{1}{8}). Xét các số phức ({z_1},{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – 7i} right|^2} – {left| {{z_2} – 7i} right|^2}) bằng Read More »

Gọi (S) là tập hợp các số phức (w = left( {3 + 4i} right)z + {left( {1 + i} right)^2}) sao cho (left| {overline z } right| = 1). Xét các số phức ({z_1},,,{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – i} right|^2} – {left| {{z_2} – i} right|^2}) bằng

Câu hỏi: Gọi (S) là tập hợp các số phức (w = left( {3 + 4i} right)z + {left( {1 + i} right)^2}) sao cho (left| {overline z } right| = 1). Xét các số phức ({z_1},,,{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P =… …

Gọi (S) là tập hợp các số phức (w = left( {3 + 4i} right)z + {left( {1 + i} right)^2}) sao cho (left| {overline z } right| = 1). Xét các số phức ({z_1},,,{z_2} in S) thỏa mãn (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 2), giá trị lớn nhất của (P = {left| {{z_1} – i} right|^2} – {left| {{z_2} – i} right|^2}) bằng Read More »