Giả sử ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức(z)thỏa mãn (left( {z – 6} right)left( {8 + bar z.i} right)) là số thực. Biết rằng (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 3), giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 4{z_2}} right|)bằng

Giả sử ({z_1},,{z_2}) là hai trong các số phức(z)thỏa mãn (left( {z – 6} right)left( {8 + bar z.i} right)) là số thực. Biết rằng (left| {{z_1} – {z_2}} right| = 3), giá trị nhỏ nhất của (left| {{z_1} + 4{z_2}} right|)bằng A. (25 – sqrt {213} ). B. (20 – sqrt {553} ). C. […]
Hoc tap online
Author: admin