Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 – i} right| + left| {{z_1} – 4 – 7i} right| = 6sqrt 2 ) và (left| {i{z_2} – 1 + 2i} right| = 1.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng

Cho hai số phức ({z_1},,,{z_2}) thỏa mãn (left| {{z_1} + 2 – i} right| + left| {{z_1} – 4 – 7i} right| = 6sqrt 2 ) và (left| {i{z_2} – 1 + 2i} right| = 1.) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = left| {{z_1} + {z_2}} right|) bằng [{rm{2}}sqrt 2  – 1]. […]
Hoc tap online
Author: admin