Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng A. $sqrt{313}+16$.B. $sqrt{313}+8$.C. $sqrt{219}+16$.D. $sqrt{219}+8$. LỜI GIẢI Ta có $left|z_{1}-3 i+5right|=2 Leftrightarrowleft|2 i z_{1}+6+10 iright|=4(1)$ $$left|i z_{2}-1+2 iright|=4 Leftrightarrowleft|left(-3 z_{2}right)-6-3 iright|=12(2)$$ Gọi $A$ là điểm biểu diễn số phức […]
Hoc tap online
Author: admin