Trắc nghiệm Phương trình và bất phương trình Logarit

Auto Added by WPeMatico

Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình(sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là:

Câu hỏi: Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình (sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là: A. vô số. B. (4). C. (3). D. (1). Lời giải Điều kiện xác… [ Xin các bạn …

Số giá trị nguyên của tham số(m) để phương trình(sqrt {log _2^2x + 3{{log }_{frac{1}{2}}}{x^2} – 7} = mleft( {{{log }_4}{x^2} – 7} right)) có nghiệm thuộc khoảng (left( {256;, + infty } right))là: Read More »

Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình(log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)).

Câu hỏi: Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình (log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)). A. (0). B. (1). C. (2). D. (3). Lời giải Phương trình đã cho tương đương với: …

Có bao nhiêu giá trị của nguyên của tham số (m) để phương trình(log _3^23x + {log _3}x + m – 1 = 0) có đúng 2 nghiệm phân biệt thuộc khoảng (left( {0,;,1} right)). Read More »

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)).

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)). A. (m le – 1). B. (m le – 10). C. (m ge – 10). D. …

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) để bất phương trình (9{left( {{{log }_3}sqrt[3]{x}} right)^2} + {log _3}x + 2m ge 0) nghiệm đúng với mọi giá trị (x in left( {3;81} right)). Read More »

Cho (x,y,z) thoả mãn (left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + {z^2} = 2\x + y + z = 2end{array} right.) và hàm số(fleft( x right) = left( {frac{1}{3}{x^3} – 2{x^2} + x} right)ln 2). Đặt (gleft( x right) = {2020^{fleft( x right) + x – left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right)}} – {2021^{left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right) – fleft( x right) – x}}) . Số nghiệm thực của phương trình (g’left( x right) = ,0) là

Câu hỏi: Cho (x,y,z) thoả mãn (left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + {z^2} = 2\x + y + z = 2end{array} right.) và hàm số(fleft( x right) = left( {frac{1}{3}{x^3} – 2{x^2} + x} right)ln 2). Đặt (gleft( x right) = {2020^{fleft( x right) + x – left( {x – 1 +… [ Xin các bạn …

Cho (x,y,z) thoả mãn (left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + {z^2} = 2\x + y + z = 2end{array} right.) và hàm số(fleft( x right) = left( {frac{1}{3}{x^3} – 2{x^2} + x} right)ln 2). Đặt (gleft( x right) = {2020^{fleft( x right) + x – left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right)}} – {2021^{left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right) – fleft( x right) – x}}) . Số nghiệm thực của phương trình (g’left( x right) = ,0) là Read More »